Qua chuyện Vũ Bằng và một số tác giả văn học nghệ thuật VNCH

Qua chuyện Vũ Bằng và một số tác giả văn học nghệ thuật VNCH!
Tôi cho rằng không nên hạ mình xin phép để in lại, với bài hát thì cũng không cần hát lại (trên các phương tiện được cấp phép), khi mà nội dung gốc bị chỉnh sửa.
Ví dụ như các tác phẩm của Võ Phiến, có cuốn phải thay bằng bút danh khác của ông là Tràng Thiên dù bài viết gốc ký tên Võ Phiến?!
Cái kiểu thậm thụt để được in thật đáng xấu hổ!