Muôn việc Đức

Muôn việc Đức, tại Tâm Ta
Tu thân : ngoài chợ, tại gia, bốn mùa
Ý Thiện sẵn có không mua
Ngôn Chân Thành Mỹ, thượng thừa Kinh luân
Pháp năng cốt ở Công thuần
Đạo trong khắp chốn, kính tuân mọi bề
Ngày ngày đón ánh sao Khuê
Huệ năng thấy cõi đề huề vị lai
Tốt lành vượt chấp sự sai
‘ở Hiền’ thử thách chẳng mai một dần
Gian nan qua tám hướng Trần
Chín phương Tín đạt, trong ngần mười phương :
Niết Bàn có ở đời thường
trong Ta thụ Phật mở đường lạc sinh