KHỔ TRẦN

KHỔ TRẦN
Nỗi buồn lẩn khuất nhạt trần ai
Nụ hoa chớm nảy phũ dâng cài
Xót vì phận hẩm đời dông bão
Tội bởi duyên mờ ngã chốn tai
Mẹ rũ tình thâm hòng ích kỷ
Bố rời nghĩa nặng để nhàn vai
Nhẫn bạc vùi con tìm nẻo sướng
Bản tâm súc vật đã ăn dài
Lương vũ