Dự thảo án lệ số 22:

Dự thảo án lệ số 22:
TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO ĐANG HÌNH SỰ HÓA QUAN HỆ KINH TẾ?
NỘI DUNG ÁN LỆ
“Xét khoản tiền 89.146.416.493 đồng mà S có trách nhiệm thanh toán cho Công ty A có chiếm đoạt không và số tiền chiếm đoạt phải chịu trách nhiệm hình sự là bao nhiêu? Hội đồng xét xử phúc thẩm ghi nhận quan điểm bào chữa của luật sư cho rằng S không có chiếm đoạt tài sản là 02 con tàu. Nhưng đối với số tiền doanh thu, lợi nhuận mà S có được từ việc sử dụng, khai thác 02 con tàu bằng 38.761.066.631 đồng (32.295.702.417 đồng và 309.643,88 USD), đây là số tiền hiện hữu và được xem là tài sản, nhưng S không dùng số tiền này để thực hiện nghĩa vụ thanh toán trả tiền thuê tài chính cho Công ty A mà sử dụng cho mục đích cá nhân là đã có ý thức chiếm đoạt số tiền trên.”
BÌNH LUẬN:
Về bản chất, hợp đồng cho thuê tài chính là một hình thức cấp tín dụng. Tiền thuê mà bên thuê phải trả bên cho thuê thực chất là tiền lãi. Do đó, việc bên đi thuê không trả được lãi hoặc không trả lãi theo đúng thỏa thuận thì căn cứ vào hợp đồng cho thuê tài chính và quy định pháp luật liên quan để xử lý. Việc không trả tiền thuê của người đi thuê không thể xem là lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản của bên cho thuê được.
See Translation